Komu i w czym może pomóc psychoterapia psychodynamiczna?

Strefa Spotkań - Psychoterapia indywidualna

Udostępnij post

Psychoterapia psychodynamiczna opiera się na tradycji psychoterapii wywodzącej się od psychoanalizy, ale wykraczającej daleko poza jej pierwotne założenia. Często nazywa się tę tradycję psychologią głębi, gdyż sięga ona do nagłębszych ludzkich motywów i potrzeb, także tych niewygodnych i nie do końca uświadomionych. Łączy ona w sobie wszystkie te koncepcje psychologiczne, które zakładają, że osobowość człowieka kształtuje się w relacjach z bliskimi osobami.

To powoduje, że terapia psychodynamiczna ma na celu pomaganie głównie tym osobom, które doświadczają cierpienia w relacjach z innymi ludźmi, albo cierpią na nawracające trudności psychiczne, spowodowane przez traumy i niezaspokojone potrzeby z okresu dzieciństwa. Tym samym psychoterapia psychodynamiczna jest w założeniu raczej procesem długoterminowym i może trwać nawet kilka lat.

Psychoterapeuta skupia się na analizowaniu sposobów, w jakie klient/pacjent unika prawdy na swój temat. Realizuje w ten sposób kilka celów:
– pogłębianie rozumienia przez pacjenta własnych prawdziwych potrzeb i motywów
– pogłębianie rozumienia natury konfliktów wewnętrznych pacjenta, co ma ułatwić ich samodzielne rozwiązywanie
– nazywanie trudności w relacjach, które ujawniają się w czasie terapii ich korygowanie poprzez stworzenie bezpiecznej relacji, opartej na współpracy i szacunku.

W psychoterapii psychodynamicznej dąży się do tego, aby klient/pacjent mógł wypracować uczciwą ocenę siebie i świata, a także mógł łagodnie traktować siebie i czuł się bezpieczniej w relacjach z innymi ludźmi. Choć brzmi to jak żmudne zadanie, w przypadku niektórych trudności wystarczy psychodynamiczna psychoterapia krótkoterminowa, w której określony problem lub konflikt wewnętrzny jest intensywnie opracowywany w 20-30 sesji terapeutycznych.

Choć psychoterapia psychodynamiczna może wydawać się wymagająca, jest równie skuteczna, co inne podejścia terapeutyczne. Ważne jedynie aby jej zastosowanie było odpowiednie do zgłaszanych przez pacjenta trudności. Może być nieco za trudna dla osób, które aktualnie są w poważnym kryzysie psychicznym albo głębokiej depresji. Dlatego psychoterapeuta zazwyczaj dokonuje wstępnej oceny, aby dobór rodzaju terapii mógł być jak najbardziej pomocny z punktu widzenia celów terapii i szeroko pojętego dobra pacjenta.

0%

Przed Tobą 120 pytań z obowiązującego zestawu lektur! Test potrwa 120 minut. Powodzenia!

Koniec czasu!


Test próbny PESOZ z psychologii klinicznej

Aby rozpocząć egzamin próbny przygotuj jednorazowy kod dostępowy. Kod jest ważny do czasu ukończenia testu. Niedziałające kody zgłoś koniecznie pod adresem: jgierus@gmail.com. W przypadku użycia kolejnego kodu zalecamy wyczyszczenie danych przeglądarki, gdyż w przeciwnym razie zdarza się, że system losuje te same pytania, co poprzednio. Powodzenia!

Wpisz jednorazowy kod dostępu:

1 / 120

1. Pierwszym (w kolejności) aspektem interpersonalnym podczas postępowania diagnostycznego może być:

2 / 120

2. Uszkodzenie połączenia z ośrodkami "pobudzającymi" ośrodek mowy może skutkować afazją:

3 / 120

3. Wiek, w którym konieczna jest zgoda dziecka na procedury medyczne, a zgoda rodziców przestaje wystarczać to wiek:

4 / 120

4. Wybierz prawidłowe określenia dotyczące neurorozwoju dziecka:

5 / 120

5. Profilaktyka selektywna skierowana jest do:

6 / 120

6. Faza trzecia w modelu NIDA odnosi się do:

7 / 120

7. Wskaż rozwiązanie optymalne:

8 / 120

8. Psycholog jest zawodem zaufania publicznego, a określono to w:

9 / 120

9. U dzieci w wieku przedszkolnym moczenie mimowolne:

10 / 120

10. Kryzysy sytuacyjne są inaczej nazywane:

11 / 120

11. W jakim okresie życia można stwierdzić zagrożenie autyzmem?

12 / 120

12. Sprężystość psychiczna (resilience) jest ważnym elementem koncepcji zdrowia pochodzącej z:

 

13 / 120

13. U dziecka z diagnozą ADHD powikłanego ODD (12 lat), mającego istotne problemy w relacjach społecznych w szkole, zawarty w opinii psychologicznej opis zasad postępowania i sposobów pracy z dzieckiem w szkole i w domu, jest głównie realizacją funkcji:

14 / 120

14. Istotą nawrotu uzależnienia w praktyce terapeutycznej jest:

15 / 120

15. Model GAM wyjaśnia przede wszystkim:

16 / 120

16. U 40-letniego Pacjenta obserwowano szybko postępujące spowolnienie ruchowe, sztywność i inne objawy parkinsonizmu. Jego odpowiedź na lewodopę była jednak znikoma, stąd postawiono hipotezę możliwości innej diagnozy. U pacjenta pojawiła się dysartria, ataksja chodu i zaburzenia połykania. Najtrafniejszą hipotezą w przypadku tych objawów jest:

17 / 120

17. Według DSM-5 do TEJ SAMEJ wiązki zaburzeń osobowości należą:

18 / 120

18. Padaczka skroniowa u dzieci skutkuje przede wszystkim:

19 / 120

19. Osobowość schizoidalną na tle lęku społecznego i spectrum autyzmu wyróżnia:

20 / 120

20. Projekcyjną metodą rysunkową JEST:

21 / 120

21. Fragmentaryzacja, depersonalizacja i derealizacja są kluczowymi elementami jednej z teorii rozwoju psychopatologii u dzieci. Jest to teoria:

22 / 120

22. Nadawanie wymiaru emocjonalnego temu, co dzieje się w rodzinie nuklearnej jest ujęciem rodziny w podejściu:

23 / 120

23. Stosowana analiza zachowania jest jedną z najskuteczniejszych metod terapii:

24 / 120

24. Analiza kryzysu i motywacji do uzyskania pomocy są elementami:

25 / 120

25. SWAP-200 to test bazujący na podejściu:

26 / 120

26. Kwestionariusz Schneider jest metodą związaną z:

27 / 120

27. Można ograniczyć informację o stanie zdrowia pacjenta i rokowaniu w przypadku, gdy:

28 / 120

28. Forma odreagowania napięć i stresu związanego z uczestnictwem w zdarzeniach krytycznych stosowana w sesjach wspierających, polegająca na rozmowie o przebiegu zdarzenia, towarzyszeniu w przeżywaniu trudnych emocji, pomocy w nazywaniu trudnych okoliczności zdarzenia - myśli, uczuć, zachowań, czasami tylko na milczącej obecności. Powyżej opisano:

29 / 120

29. Koncentrowanie się przez psychologa, który dodatkowo ukończył szkolenie z diagnozy integracji sensorycznej, na poszukiwaniu i rozpoznawaniu zaburzeń SI, niezależnie od zgłaszanego problemu, to przykład:

30 / 120

30. Autorem neuropsychologicznej koncepcji rewerberacji jest:

31 / 120

31. Test d2 Brickenkampa służy do badania:

32 / 120

32. Traktowanie kończyn należących do pomijanej strony (pomijanie stronne) jako nie należących do własnego ciała to inaczej:

33 / 120

33. W systemowej terapii dzieci i młodzieży oddzielenie problemu od dziecka i nazwanie go jako odrębnego bytu to:

34 / 120

34. Przyszłość jest częściej gloryfikowana w kulturze:

35 / 120

35. Spośród poniższych metod badania wczesnego rozwoju, najszerszą grupę wiekowa (2-18) obejmuje:

36 / 120

36. Cukrzyca u dzieci u młodzieży wiąże się z zaburzeniami poznawczymi w obszarach:

37 / 120

37. Termin DORASTANIA (zaznacz prawdziwe):

38 / 120

38. Według koncepcji Erika Eriksona konflikt rozwojowy „inicjatywa vs. poczucie winy” przypada na wiek:

39 / 120

39. Somatyzacje, zmiany w systemie wartości, uwagi i świadomości są elementami:

40 / 120

40. Koncepcję adaptacji poznawczej do choroby jako sposobu radzenia sobie z negatywnymi emocjami sformułowała:

41 / 120

41. Gdy przerwane są bezpośrednie połączenie między ośrodkiem Broki i Wernickego, najbardziej zaburzone są funkcje:

42 / 120

42. Zaznacz zdanie prawdziwe:

43 / 120

43. Przeczytaj fragment opinii psychologicznej: z dokumentacji medycznej Szpitala Neuropsychiatrycznego wynika, że:
-opiniowany nie ma wglądu w swoją chorobę;
-przejawia nasilone urojenia prześladowcze;
-doświadcza urojeń oddziaływania;
-przejawia rozkojarzenie procesu myślenia.
Określ na jaką chorobę psychiczną najprawdopodobniej cierpi pacjent:

44 / 120

44. Starsze ewolucyjnie formy zachowania pojawiają się w myśl koncepcji Jacksona na skutek:

45 / 120

45. Osiągnięcie genitalnej organizacji osobowości to cel:

46 / 120

46. Obniżona samoregulacja emocjonalna i impulsywność do elementy wprowadzone przez Russella Barleya do diagnozy neuropsychologicznej:

47 / 120

47. Przerwanie połączeń między projekcyjną okolicą słuchową a ośrodkiem Wernickego skutkuje afazją:

48 / 120

48. Łagodne guzy mózgowia, którym towarzyszą plamy skórne w kolorze kawy z mlekiem to:

49 / 120

49. DC:0-3 to:

50 / 120

50. Przyczyny niepełnosprawności intelektualnej są znane tylko w części przypadków. W następujących procentach da się określić przyczyny:

51 / 120

51. Wskaż prawdziwe stwierdzenia dotyczące lęku przed separacją w dzieciństwie:
1) mogą występować objawy i skargi somatyczne;
2) współistnieje z całościowymi zaburzeniami rozwoju/autyzmem;
3) w leczeniu stosuje się pracę z dzieckiem (techniki behawioralne, terapię behawioralno-poznawczą) i rodzicami (terapia rodzinna);
4) charakteryzuje się nierealistycznymi, utrzymującymi się obawami przed utratą, wypadkiem osoby, do której jest przywiązane dziecko, którym może towarzyszyć odmowa chodzenia do szkoły oraz opór przed pójściem spać, jeżeli dziecku nie towarzyszy opiekun, do którego jest przywiązane;
5) zaburzenie cechuje się nierealistycznym martwieniem się o przyszłe wydarzenia, o sytuację rodziny, o swoje umiejętności, kompetencje.
Prawidłowa odpowiedź to:

52 / 120

52. Bezwarunkowe dążenia do ekscytacji jako uwarunkowanie zachowań przestępczych podkreślał/ali:

53 / 120

53. Pojęcie empowerment w pomocy osobom z chorobami psychicznymi oznacza:

54 / 120

54. Najsilniejszym predyktorem prób samobójczych we wszystkich grupach wiekowych jest:

55 / 120

55. Według perspektywy psychopatologii rozwojowej wczesny alkoholizm łączy się z:

56 / 120

56. Najwięcej badań wskazuje, że spectrum autyzmu można najwcześniej rzetelnie diagnozować w wieku:

57 / 120

57. Klasyfikacja kliniczna agresji według Jemome Price obejmuje następującą ilość poziomów

58 / 120

58. Wpływ mikrobioty jelitowej na rozwój dzieci dotyczy zwłaszcza:

59 / 120

59. Rehabilitacja funkcji językowych jest nakierowana:

60 / 120

60. Typ uzależnienia charakteryzujący się obciążeniem rodzinnym i wczesnym początkiem to typ:

61 / 120

61. W kryzysach katastroficznych na pierwszy plan wysuwa się:

62 / 120

62. Autorem ewolucyjno-biospołecznej teorii osobowości był:

63 / 120

63. Karta Ottawska jest miedzynarodowym aktem prawnym dotyczącym:

64 / 120

64. Schematy, style i tryby to pojęcia konceptualizujące osobowości wg.:

65 / 120

65. Pojęcie „nadmiernego włączania” w psychologii schizofrenii wprowadził/a:

66 / 120

66. W sytuacji krzywdzenia dziecka przez najbliższych najważniejszym czynnikiem terapeutycznym w leczeniu PTSD jest (są):

67 / 120

67. Specyficzne „epizodyczne” deficyty pamięci, dotyczące zwłaszcza krótkiego okresu poprzedzającego zażycie substancji występują w uzależnieniu od:

68 / 120

68. W teorii M. Klein obrony maniakalne kierowane są przeciwko:

69 / 120

69. Poradnictwo poznawczo-behawioralne opiera się na modelu:

70 / 120

70. Rozpowszechnienie zaburzeń hiperkinetycznych u dzieci i młodzieży wynosi około:

71 / 120

71. Procent osób z BPD, które dokonują samookaleczeń to:

72 / 120

72. Powtarzanie jest zachowane w afazji:

73 / 120

73. W heurystycznym modelu transdiagnostycznym czynniki proksymalne ulegają nasileniu powodując ujawnienie się zaburzeń. Za to nasilenie odpowiadają:

74 / 120

74. Typ brzuszny otyłości jest nazywany inaczej:

75 / 120

75. Koncepcję zaburzeń osobowości jako efektu reprezentacji self-obiekt-afekt rozwinął:

76 / 120

76. W afazji przewodzenia najlepiej zachowana/e jest/są:

77 / 120

77. Kryteria APA dla zaburzeń ze spectrum autyzmu obejmują obszar „ograniczonych, powtarzanych wzorców zachowania”. Do tego obszaru NIE NALEŻY/Ą:

78 / 120

78. Terapie zakładające co najmniej szacunek i akceptację dla orientacji seksualnej klienta to terapie:

79 / 120

79. Diagnoza genetyczna należy do poziomu diagnozowania:

80 / 120

80. Objaw bradyfrenii jest szczególnie powiązany z:

81 / 120

81. Obiektywne kryteria rozpoznawania stanu kryzysu sformułował:

82 / 120

82. Za „bardzo wczesny początek choroby afektywnej dwubiegunowej” uznaje się początek, który wystąpił w okresie:

83 / 120

83. Termin „prewencja” (w odniesieniu do zaburzeń) był upowszechniony głównie w:

84 / 120

84. Celem interwencji kryzysowej NIE jest:

85 / 120

85. Pląsawica Huntingtona jest chorobą:

86 / 120

86. Kwestionariusz MMPI-2 mierzy:

87 / 120

87. Wybierz nazwę etapu interwencji NIE WYMIENIONYCH przez Rhinne oraz Weissberg:

88 / 120

88. Schizencefalia może być skutkiem:

89 / 120

89. Pod względem etiologii przeciwieństwem zespołu Cushinga jest:

90 / 120

90. Dziecko z rodziny alkoholowej może w popaść w uzależnienie, rozwinąć zaburzenia nastroju, zachowania albo funkcjonować prawidłowo. Powyższe scenariusze opisuje zasada:

91 / 120

91. Najistotniejszym elementem pracy z klientem po doświadczeniu traumatycznym jest:

92 / 120

92. Rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych o dzieci niewidomych i niedowidzących sięga:

93 / 120

93. Przyczynami zaburzeń lękowych według teorii behawioralnych NIE SĄ:

94 / 120

94. Za „bardzo wczesny początek choroby afektywnej dwubiegunowej” uznaje się początek, który wystąpił w okresie:

95 / 120

95. Według perspektywy psychopatologii rozwojowej późny alkoholizm łączy się z:

96 / 120

96. W pomijaniu stronnym i zespole Antona cechą wspólną jest:

97 / 120

97. Koncepcję zaburzeń lękowych opisującą „uczenie się unikania” stworzył:

98 / 120

98. U 45-letniego Pana Jerzego z Zespołem Downa wykryto zmiany zwyrodnieniowe w korze mózgowej. Skierowano go do Ciebie na badanie neuropsychologiczne, którego wynik nie wskazał na istotne obniżenie funkcji poznawczych w stosunku do wyjściowego funkcjonowania intelektualnego. Rodzina Pacjenta dopytuje się o przyczynę tych zmian. Twoja odpowiedź to:

99 / 120

99. Ile razy można przesłuchiwać dziecko?

100 / 120

100. Konflikt ogniskowy jest elementem diagnozy w podejściu:

101 / 120

101. Według Becka, Freemana i Davis postrzeganie innych jako nieodpowiedzialnych jest cechą osobowości:

102 / 120

102. Zaznacz prawdziwe. Zasady etycznego postępowania psychologa praktyka:

103 / 120

103. Według Becka, Freemana i Davis postrzeganie siebie jako osoby szlachetnej i niewinnej jest cechą osobowości:

104 / 120

104. Wirus HIV wpływa uszkadzająco na mózg w mechanizmie:

105 / 120

105. Eksploracja obszaru związków preintymnych i intymnych:

106 / 120

106. Cechą dzieci odpornych na zranienia (inaczej: dzieci z wysoką rezyliencją), która jest obserwowalna już w 1 roku życia jest:

107 / 120

107. Rozumienie jest zaburzone w afazji:

108 / 120

108. Osiągnięcie przez dziecko takiego poziomu rozwoju fizycznego, społecznego i psychicznego, które czyni je wrażliwym i podatnym na systematyczne nauczanie i wychowanie w szkole to definicja dojrzałości:

109 / 120

109. Funkcji wykonawczych u dzieci NIE MIERZY:

110 / 120

110. Celem profilaktyki i wychowania w środowiskach które cechuje niestabilność i szybkozmienność powinno być wzmacnianie:

111 / 120

111. Bezmózgowie może być efektem

112 / 120

112. Środowiskowe czynniki ochraniające obejmują:

113 / 120

113. Podstawowe trzy grupy objawów stresu pourazowego to:

114 / 120

114. Psychoterapeuta tłumaczy sobie, że nadużywanie przez pacjenta alkoholu wynika z jego depresji. Wyraża oczekiwanie, że pacjent zachowa abstynencję, kiedy tylko zaczną działać leki SSRI przepisane wczoraj przez lekarza. Zjawisko to określa się jako:

115 / 120

115. U 82-letniej Pani Krystyny zaobserwowano zarastające podstępnie od dłuższego czasu zmiany zachowania. Jej wypowiedzi stały się niekiedy niejasne i zdezorganizowane. Pomimo długiego snu w nocy w dzień stała się senna i apatyczna, często wpatrywała się w przestrzeń. Rodzina zgłosiła się do neurologa po tym, jak Pani Krystyna rozmawiała z nieobecną w pokoju osobą. Neurolog wysłał Panią Krystynę na badanie pod kątem otępienia. Z objawów możesz postawić hipotezę, że jest to:

116 / 120

116. Diagnozowanie terapeutyczne w wąskim sensie zostało opracowane przez:

117 / 120

117. Według Becka, Freemana i Davis przekonanie "Wiem co jest najlepsze, inni powinni stosować się do moich standardów", jest typowe dla osobowości:

118 / 120

118. GWAS (metoda badania genetycznych uwarunkowań psychicznych chorób dziecięcych) należy do metod:

119 / 120

119. Uwewnętrznienie przez dziecko reprezentacji siebie w umyśle opiekuna, co jest następstwem dostrajania się opiekunów do stanu emocjonalnego dziecka. Powyższe zdanie to parafraza definicji pojęcia stworzonego przez:

120 / 120

120. Zasada wstrzemięźliwości terapeuty dotyczy:

Your score is

Ostatnie posty

Bez kategorii

Test próbny PESOZ z psychologii klinicznej

Baza pytań została utworzona na podstawie aktualnej (2023) listy lektur, według metodologii zbliżonej do oryginalnego egzaminu. Zdobądź jednorazowe kody dostępowe i sprawdź swoją wiedzę podczas

Czy psychoterapia to usługa?

Psychoterapia jest procesem, który pomaga jednostkom w leczeniu, radzeniu sobie i przezwyciężaniu problemów psychicznych. Wbrew powszechnemu przekonaniu, psychoterapia nie jest usługą w tradycyjnym sensie tego