Test próbny PESOZ z psychologii klinicznej

Udostępnij post

Baza pytań została utworzona na podstawie aktualnej (2023) listy lektur, według metodologii zbliżonej do oryginalnego egzaminu. Zdobądź jednorazowe kody dostępowe i sprawdź swoją wiedzę podczas 120 minutowego testu próbnego. Moduł testowy losuje pytania z bazy ponad 400 pytań obejmujących: psychologię kliniczną zaburzeń psychicznych, neuropsychologię, psychologię kliniczną dzieci i młodzieży i psychologię kliniczną chorób somatycznych.

  • Kody dostępowe są dostępne jednorazowo i w pakietach:
    • 1 kod dostępowy: 20 zł
    • 2 kody dostępowe: 35 zł
    • 3 kody dostępowe: 45 zł

Z pozyskanych środków sfinansujemy normalizację Testu Figury Złożonej Reya do celów diagnozy na oddziałach neurologicznych.
Numer rachunku do wpłaty:
JGResearch
Santander Bank Polska
50 1500 1520 1015 6010 9465 0000

W tytule przelewu prosimy podać: “Kod dostępu PESOZ” oraz adres email lub numer telefonu komórkowego do przesłania kodu.

UWAGA! W przypadku wykorzystania drugiego i kolejnych kodów może się zdarzyć, że test zacznie wyświetlać pytania według porządku z poprzedniego testu, zamiast losować nowe z bazy pytań. W takim przypadku powinno pomóc wyczyszczenie danych w przeglądarce internetowej.

ZAPRASZAMY DO TESTU PRÓBNEGO:

0%

Przed Tobą 120 pytań z obowiązującego zestawu lektur! Test potrwa 120 minut. Powodzenia!

Koniec czasu!


Test próbny PESOZ z psychologii klinicznej

Aby rozpocząć egzamin próbny przygotuj jednorazowy kod dostępowy. Kod jest ważny do czasu ukończenia testu. Niedziałające kody zgłoś koniecznie pod adresem: jgierus@gmail.com. W przypadku użycia kolejnego kodu zalecamy wyczyszczenie danych przeglądarki, gdyż w przeciwnym razie zdarza się, że system losuje te same pytania, co poprzednio. Powodzenia!

Wpisz jednorazowy kod dostępu:

1 / 120

1. Termin syndromu presuicydalnego wprowadził/a:

2 / 120

2. Oczekiwanie przez psychologa pozytywnych zachowań klienta to:

3 / 120

3. W sytuacji rozwodowej, ojciec, z którym dziecko jest silnie związane, krytykuje chorą psychicznie matkę, która często przebywała w szpitalu psychiatrycznym. Dziecko zaczyna się zachowywać tak, jakby również odrzucało matkę jako opiekuna. Opisane wyżej zjawisko to:

4 / 120

4. Do obszarów diagnozy osób doświadczających przemocy w ramach diagnozy uzależnienia NIE należy/ą:

5 / 120

5. Faza eksperymentalna rozwoju seksualnego trwa do:

6 / 120

6. Rozpowszechnienie zaburzeń hiperkinetycznych u dzieci i młodzieży wynosi około:

7 / 120

7. Psychoprofilaktyka polega na:

8 / 120

8. Zaburzenia karmienia u dzieci dotyczą trudności występujących do wieku:

9 / 120

9. Osobowość schizoidalna łączy się ze stylem przywiązania

10 / 120

10. GWAS (metoda badania genetycznych uwarunkowań psychicznych chorób dziecięcych) należy do metod:

11 / 120

11. Afazja Wernickego jest afazją:

12 / 120

12. Według podręcznika AAIDD opis ograniczeń intelektualnych i adaptacyjnych w niepełnosprawności intelektualnej powinien odnosić się do kontekstu (wybierz najbardziej trafne):

13 / 120

13. Teoria Freuda:

14 / 120

14. U 40-letniego mężczyzny po urazie mózgu zaobserwowano trudności z fluencją słowną, sortowaniem oraz tzw. zachowania utylizacyjne. Najprawdopodobniej uszkodzeniu uległ obszar:

15 / 120

15. W afazji przewodzenia przerwane są połączenia pomiędzy:

16 / 120

16. Według Becka, Freemana i Davis postrzeganie innych jako nieodpowiedzialnych jest cechą osobowości:

17 / 120

17. Zasada neutralności psychoterapeuty dotyczy:

18 / 120

18. Problem badań naukowych, w których wyniki nie osiągają istotności 0,05, dotyczy pojęcia:

19 / 120

19. Metoda terapii przywiązania „Krąg ufności” została opracowana przez:

20 / 120

20. Ważnym i charakterystycznym behawioralnym objawem zespołu Lescha-Nyhana są:

21 / 120

21. Modele terapie systemowej: interakcyjno-komunikacyjny, strategiczny i strukturalny nalezą do grupy modeli:

22 / 120

22. Wybierz najbardziej adekwatną odpowiedź. Czynniki ryzyka to:

23 / 120

23. Nastolatek, u którego nie występują żadne zakłócenia rozwoju osiąga zdolność do rozumienia na czym polega choroba terminalna w wieku:

24 / 120

24. Obiektywne kryteria rozpoznawania stanu kryzysu sformułował:

25 / 120

25. Dziecko z rodziny alkoholowej może w popaść w uzależnienie, rozwinąć zaburzenia nastroju, zachowania albo funkcjonować prawidłowo. Powyższe scenariusze opisuje zasada:

26 / 120

26. 50-letnia pacjentka z marskością wątroby, zdezorientowana, podsypiająca. W takim przypadku zastosował(a) byś kryteria:

27 / 120

27. Zasada wstrzemięźliwości terapeuty dotyczy:

28 / 120

28. Psycholog może wykroczyć poza swoje kompetencje w ramach „zasady słusznej inicjatywy”. Zasada ta jest stosowana w:

29 / 120

29. Wskaż prawdziwe stwierdzenia dotyczące lęku przed separacją w dzieciństwie:
1) mogą występować objawy i skargi somatyczne;
2) współistnieje z całościowymi zaburzeniami rozwoju/autyzmem;
3) w leczeniu stosuje się pracę z dzieckiem (techniki behawioralne, terapię behawioralno-poznawczą) i rodzicami (terapia rodzinna);
4) charakteryzuje się nierealistycznymi, utrzymującymi się obawami przed utratą, wypadkiem osoby, do której jest przywiązane dziecko, którym może towarzyszyć odmowa chodzenia do szkoły oraz opór przed pójściem spać, jeżeli dziecku nie towarzyszy opiekun, do którego jest przywiązane;
5) zaburzenie cechuje się nierealistycznym martwieniem się o przyszłe wydarzenia, o sytuację rodziny, o swoje umiejętności, kompetencje.
Prawidłowa odpowiedź to:

30 / 120

30. Autorami teorii opanowania trwogi są:

31 / 120

31. Dekstrometofan jest analogiem:

32 / 120

32. Profilaktyka charakteryzująca się największą skutecznością i najmniejszymi kosztami:

33 / 120

33. Wiedza o trajektoriach rozwoju zaburzeń jest konieczna przy diagnozowaniu na poziomie:

34 / 120

34. Cechą dzieci odpornych na zranienia (inaczej: dzieci z wysoką rezyliencją), która jest obserwowalna już w 1 roku życia jest:

35 / 120

35. Model GAM, który wyjaśnia agresję u dzieci i młodzieży pochodzi z podejścia teoretycznego:

36 / 120

36. Najważniejszym celem procesu diagnostycznego w funkcjonalnej diagnozie neuropsychologicznej dziecka jest:

37 / 120

37. Skuteczność społeczności terapeutycznych jest:

38 / 120

38. Konflikt międzyręczny jest skutkiem uszkodzenia:

39 / 120

39. W randomizowanych badaniach klinicznych wykazano, że w zapobieganiu nawrotom depresji skuteczna jest psychoterapia:

40 / 120

40. Celem profilaktyki i wychowania w środowiskach które cechuje niestabilność i szybkozmienność powinno być wzmacnianie:

41 / 120

41. Relacje międzypokoleniowe w ramach kontekstów analizy rozwoju należą do:

42 / 120

42. Rolę symbolicznych fantazji manifestującej się w dziecięcych zabawach podczas terapii psychoanalitycznej podkreślała:

43 / 120

43. Podstawowe trzy grupy objawów stresu pourazowego to:

44 / 120

44. Osiągnięcie przez dziecko takiego poziomu rozwoju fizycznego, społecznego i psychicznego, które czyni je wrażliwym i podatnym na systematyczne nauczanie i wychowanie w szkole to definicja dojrzałości:

45 / 120

45. Czytanie jest całkowicie zachowanie w afazji:

46 / 120

46. Ogólna teoria napięcia Roberta Agnew jest stosowana w:

47 / 120

47. Osobowość schizoidalną na tle lęku społecznego i spectrum autyzmu wyróżnia:

48 / 120

48. GWAS (metoda badania genetycznych uwarunkowań psychicznych chorób dziecięcych) należy do metod:

49 / 120

49. Model rozwoju patologicznego hazardu obejmuje fazy:

50 / 120

50. Demokratyczność, permisywność, realizm i konsensus to zasady:

51 / 120

51. U 82-letniej Pani Krystyny zaobserwowano zarastające podstępnie od dłuższego czasu zmiany zachowania. Jej wypowiedzi stały się niekiedy niejasne i zdezorganizowane. Pomimo długiego snu w nocy w dzień stała się senna i apatyczna, często wpatrywała się w przestrzeń. Rodzina zgłosiła się do neurologa po tym, jak Pani Krystyna rozmawiała z nieobecną w pokoju osobą. Neurolog wysłał Panią Krystynę na badanie pod kątem otępienia. Z objawów możesz postawić hipotezę, że jest to:

52 / 120

52. Dojrzałość intelektualna, która wyprzedza u nastolatków dojrzałość emocjonalną jest kluczowym elementem koncepcji zachowań przestępczych wg:

53 / 120

53. Przerwanie połączeń między ośrodkiem Broki a ośrodkami pobudzającymi mowę skutkuje:

54 / 120

54. Wirus HIV wpływa uszkadzająco na mózg w mechanizmie:

55 / 120

55. Jeśli w opinii sądowej nie zawarto odpowiedzi na 1 pytanie sformułowane przez organ procesowy to opinia taka jest:

56 / 120

56. Dwa podejścia do rozumienia procesu hipnozy zakładają, że hipnoza jest:

57 / 120

57. Terapie zakładające co najmniej szacunek i akceptację dla orientacji seksualnej klienta to terapie:

58 / 120

58. Pierwsza klasyfikacja chorób i zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży została zredagowana przez:

59 / 120

59. Rozumienie jest zaburzone w afazji:

60 / 120

60. Strategia kształtowania umiejętności życiowych polega na:

61 / 120

61. Hiperaktywacja schematów poznawczych jest szczególnie obecna w:

62 / 120

62. Projekcyjną metodą rysunkową JEST:

63 / 120

63. Najgorszym rozwiązaniem podczas doboru metod badania testowego jest kierowanie się kryterium:

64 / 120

64. Jako interwencję wobec systemu rodzinnego dziecka chorego somatycznie stosuje się połączenie intensywnej terapii rodzinnej i środowiskowej. Takie podejście nosi nazwę:

65 / 120

65. Koncepcję adaptacji poznawczej do choroby jako sposobu radzenia sobie z negatywnymi emocjami sformułowała:

66 / 120

66. Kwestionariusz Schneider jest metodą związaną z:

67 / 120

67. Pod względem etiologii przeciwieństwem zespołu Cushinga jest:

68 / 120

68. Obniżona samoregulacja emocjonalna i impulsywność do elementy wprowadzone przez Russella Barleya do diagnozy neuropsychologicznej:

69 / 120

69. W afazji transkorowej ruchowej zachowane funkcje to:

70 / 120

70. Wybierz nazwę etapu interwencji NIE WYMIENIONYCH przez Rhinne oraz Weissberg:

71 / 120

71. W przypadku 14 – latka po próbie samobójczej przez powieszenie, czego efektem jest głęboka niepełnosprawność intelektualna, silna spastyka, brak komunikacji werbalnej, w uszeregowaniu wagi problemów diagnostycznych, najwyżej w hierarchii powinno znajdować się:

72 / 120

72. Termin DORASTANIA (zaznacz prawdziwe):

73 / 120

73. W afazji przewodzenia najlepiej zachowana/e jest/są:

74 / 120

74. Podczas badania neuropsychologicznego stwierdzasz, że badana osoba nie jest w stanie wykonać polegającego na złożeniu kartki i położeniu jej we wskazanym miejscu. Nie jest w stanie tego zrobić ani po poleceniu słownym, ani po pokazaniu co ma zrobić. Najprawdopodobniej osoba ta cierpi z powodu:

75 / 120

75. Metodą obiektywizacji oceny uzależnienia od nikotyny jest:

76 / 120

76. Do grupy ryzyka zalicza się:

77 / 120

77. Wskaż procesy neurorozwojowe uszeregowane według prawidłowej chronologii:

78 / 120

78. W zaburzeniach afektywnych wzrost prawdopodobieństwa nawrotu w związku z liczbą poprzednich epizodów chorobowych wiąże się ze zjawiskiem (koncepcją):

79 / 120

79. Koncepcja wiązania i delegowania została sformułowana przez:

80 / 120

80. Osobowość antyspołeczna łączy się ze stylem przywiązania

81 / 120

81. Odzwierciedlanie zachowania dziecka jest jednym z podstawowych technik:

82 / 120

82. Trudności w osiągnięciu alternatywnych stanów świadomości są podawane jako przyczyna uzależnień w podejściu:

83 / 120

83. Forma odreagowania napięć i stresu związanego z uczestnictwem w zdarzeniach krytycznych stosowana w sesjach wspierających, polegająca na rozmowie o przebiegu zdarzenia, towarzyszeniu w przeżywaniu trudnych emocji, pomocy w nazywaniu trudnych okoliczności zdarzenia – myśli, uczuć, zachowań, czasami tylko na milczącej obecności. Powyżej opisano:

84 / 120

84. Zdrowotne poradnictwo psychologiczne opiera się na modelu:

85 / 120

85. Przyjemność jest elementem zdrowia w modelu:

86 / 120

86. Metodę Dobrego Startu opracowała:

87 / 120

87. Megatrendy w ramach kontekstów analizy rozwoju należą do:

88 / 120

88. Koncepcję zaburzeń osobowości jako efektu reprezentacji self-obiekt-afekt rozwinął:

89 / 120

89. Na formalnych aspektach rozwoju koncentruje się głównie:

90 / 120

90. Udzielając pomocy psychologicznej rodzinie w żałobie po śmierci jednego z dzieci należy głównie:

91 / 120

91. Uwewnętrznienie przez dziecko reprezentacji siebie w umyśle opiekuna, co jest następstwem dostrajania się opiekunów do stanu emocjonalnego dziecka. Powyższe zdanie to parafraza definicji pojęcia stworzonego przez:

92 / 120

92. Patryk, 32 lata, uzależniony od alkoholu, aktywny zawodowo, posiada dwójkę dzieci 3 i 5
lat. Dotychczas nie podejmował terapii uzależnień. Zgłosił się do przychodni leczenia
uzależnień zaniepokojony swoim piciem – problemy rodzinne i zawodowe. Zależy mu na
utrzymaniu pracy i relacjach rodzinnych, deklaruje chęć utrzymywania abstynencji. W
pierwszej kolejności pacjent ten powinien być kierowany na:

93 / 120

93. Wskazuje się, że czynniki genetyczne odpowiadają za uzależnienie od alkoholu w:

94 / 120

94. Proces dojrzewania w ramach przechodzenia kryzysów egzystencjalnych jest opisany w koncepcji:

95 / 120

95. Wybierz stwierdzenie FAŁSZYWE:

96 / 120

96. Porcja standardowa alkoholu to:

97 / 120

97. W teorii systemowej Borszormenyi-Nagya centralnym pojęciem jest:

98 / 120

98. U 40-letniego Pacjenta obserwowano szybko postępujące spowolnienie ruchowe, sztywność i inne objawy parkinsonizmu. Jego odpowiedź na lewodopę była jednak znikoma, stąd postawiono hipotezę możliwości innej diagnozy. U pacjenta pojawiła się dysartria, ataksja chodu i zaburzenia połykania. Najtrafniejszą hipotezą w przypadku tych objawów jest:

99 / 120

99. Pomijanie niewygodnych danych przy prezentowaniu wyniku badania naukowego to:

100 / 120

100. U dziecka z diagnozą ADHD powikłanego ODD (12 lat), mającego istotne problemy w relacjach społecznych w szkole, zawarty w opinii psychologicznej opis zasad postępowania i sposobów pracy z dzieckiem w szkole i w domu, jest głównie realizacją funkcji:

101 / 120

101. Osobowość unikająca łączy się ze styl/ami przywiązania:

102 / 120

102. Biegły psycholog do konkretnej sprawy karnej jest powoływany:

103 / 120

103. Osobowość paranoidalna łączy się ze stylem przywiązania

104 / 120

104. Diagnoza, w której procesy psychopatologii u dziecka są wyjaśnianie w odwołaniu do teorii psychodynamicznej należy do poziomu diagnozowania:

105 / 120

105. W zaburzeniu zanieczyszczania się kałem u dzieci, częstotliwość objawu wynosi co najmniej:

106 / 120

106. Do twórców/twórczyń psychologii self NIE należał/a:

107 / 120

107. Diagnoza neuropsychologiczna u dzieci z podejrzeniem ADHD ma charakter:

108 / 120

108. Psychoprofilaktyka polega na:

109 / 120

109. Najlepiej rokującym uszkodzeniem mózgu jest:

110 / 120

110. Autorem neuropsychologicznej koncepcji rewerberacji jest:

111 / 120

111. Pisanie jest całkowicie zachowane w afazji:

112 / 120

112. Różnice w badaniach neuroobrazowych pomiędzy osobami z zaburzeniami osobowości a osobami bez zaburzeń osobowości dotyczą obszarów:

113 / 120

113. Opór, odmowa i odraczanie czynności – to opis:

114 / 120

114. Neuropsychologiczna „zasada progów” dotyczy:

115 / 120

115. Mechanizmy psychologiczne wspierające zjawisko przemocy w rodzinie to:

116 / 120

116. Celem interwencji kryzysowej NIE jest:

117 / 120

117. Przeszłość jest częściej gloryfikowana w kulturze:

118 / 120

118. Margaret Mahler stworzyła model rozwoju człowieka o charakterze:

119 / 120

119. Pani Agata, lat 36 została poproszona o pokazanie w jaki sposób je się zupę łyżką. Podczas udawanego pokazywania podnosiła rękę miarowo do czoła. Kiedy dostała do ręki prawdziwą łyżkę, była w stanie prawidłowo udawać jedzenie łyżką.

120 / 120

120. Współczesne podejście poznawczo-behawioralne nazywa diagnozowanie:

Your score is

Ostatnie posty

Bez kategorii

Test próbny PESOZ z psychologii klinicznej

Baza pytań została utworzona na podstawie aktualnej (2023) listy lektur, według metodologii zbliżonej do oryginalnego egzaminu. Zdobądź jednorazowe kody dostępowe i sprawdź swoją wiedzę podczas

Czy psychoterapia to usługa?

Psychoterapia jest procesem, który pomaga jednostkom w leczeniu, radzeniu sobie i przezwyciężaniu problemów psychicznych. Wbrew powszechnemu przekonaniu, psychoterapia nie jest usługą w tradycyjnym sensie tego