usługi

Nasi specjaliści w gabinecie Strefa Spotkań oferują rzetelne konsultacje psychologiczne i psychoterapeutyczne. Wśród naszych usług znajdują się:

  • diagnoza psychologiczna,
  • psychoterapia poznawczo-behawioralna,
  • psychoterapia psychodynamiczna,
  • psychoterapia par,
  • diagnoza psychiatryczna,
  • diagnoza i rehabilitacja neuropsychologiczna.

Dokładnie przeprowadzamy proces diagnozy i leczenia. Oferujemy usługi dla osób indywidualnych, dla par, grup i rodzin.

Strefa Spotkań - nasze usługi

Nasze usługi

Konsultacja psychologiczna

Sprawdź opis

Konsultacja psychiatryczna

Sprawdź opis

Psychoterapia

Sprawdź opis

Diagnostyka psychologiczna

Sprawdź opis

Diagnoza neuropsychologiczna

Sprawdź opis

Rehabilitacja neuropsychologiczna

Sprawdź opis
Konsultacja psychologiczna - usługi - Strefa Spotkań

Konsultacja psychologiczna

Konsultacja psychologiczna przeznaczona jest dla osób doświadczających kryzysu lub przewlekłego stresu związanego z trudną sytuacją życiową. Psycholog przygląda się wspólnie z pacjentem obszarom życia generującym cierpienie, a także pomaga mu uruchomić jego możliwości adaptacyjne. 

By zadecydować o najskuteczniejszej formie pomocy, konieczne zwykle są 3 spotkania konsultacyjne, jedno spotkanie trwa 50 minut. W trakcie konsultacji pacjent wspólnie z psychologiem może zastanowić się, czy potrzebne będzie mu dalsze wsparcie, a także jaki rodzaj oddziaływań będzie dla niego najlepszy – psychoterapia indywidualnapsychoterapia grupowa, psychoterapia rodzinna. Psycholog może także poprosić o wykonanie dodatkowych badań lekarskich – wizytę u neurologa, psychiatry, endokrynologa.

Konsultacja psychiatryczna - usługi - Strefa Spotkań

Konsultacja psychiatryczna

Konsultacja psychiatryczna ma na celu określenie dolegliwości, z jakim zmaga się pacjent, ustalenie ich przyczyn, a także omówienie możliwych sposobów leczenia. 

Spotkanie diagnostyczne trwa do 60 minut. Jeżeli istnieje taka potrzeba lekarz omawia z pacjentem konieczność poszerzenia diagnostyki o konsultacje u innych specjalistów, w tym o konsultację psychologiczną. 

Wizyty kontrolne uzgadniane są indywidualnie. Czas ich trwania wynosi do 30 minut.

W uzasadnionych przypadkach lekarz ma możliwość wystawienia zwolnienia lekarskiego. Zwolnienie wystawiane jest pacjentom, których stan psychiczny uniemożliwia kontynuowania pracy. Podczas zwolnienia pacjent zobligowany jest do podjęcia leczenia.

Psychoterapia - usługi - Strefa Spotkań

Psychoterapia

Psychoterapia jest podstawową metodą oddziaływań leczniczych u osób cierpiących na zaburzenia psychiczne. Szczególnie wskazana jest u osób uzależnionych, cierpiących na zaburzenia nerwicowe, odżywiania, osobowości, doświadczających stresu związanego z trudną sytuacją życiową. W wielu innych zaburzeniach jest elementem leczenia kompleksowego obok farmakoterapii.

Może być prowadzona przez lekarza, psychologa lub innego pracownika upoważnionego do świadczenia usług medycznych, który posiada specjalne uprawnienia do prowadzenia psychoterapii.

Do głównych nurtów psychoterapeutycznych należą terapie: terapia schematu, poznawczo-behawioralna, integracyjna i terapia uzależnień.

Rodzaj terapii powinien być dobrany do rodzaju zaburzenia, z którym zgłasza się pacjent.

Diagnostyka psychologiczna - usługi - Strefa Spotkań

Diagnostyka psychologiczna

Diagnostyka psychologiczna najczęściej stanowi uzupełnienie diagnostyki psychiatrycznej. Często jest również niezbędna w procesie orzeczniczym. Najczęściej obejmuje ocenę ilorazu inteligencji, osobowości, diagnostykę funkcji poznawczych, zdolności specjalnych czy różnic indywidualnych.

Diagnostyka opiera się na zebraniu dokładnego wywiadu od pacjenta, ocenie stanu psychicznego i wykonaniu specjalnie dobranych testów psychologicznych. Czas trwania badania zajmuje 2-3 spotkania, z których każde trwa godzinne spotaknia diagnostyczne.

Diagnostyka neuropsychologiczna - usługi - Strefa Spotkań

Neuropsycholog - diagnostyka funkcji poznawczych

Neuropsycholog to specjalista zajmujący się opisywaniem zaburzeń funkcji poznawczych i zmian osobowości będących następstwem uszkodzeń lub dysfunkcji mózgu. Badanie ma na celu postawienie właściwej diagnozy, monitorowanie przebiegu choroby i skuteczności leczenia.

Diagnostyka funkcji poznawczych służy m.in. określeniu sprawności pamięci, koncentracji, myślenia, rozwiązywania problemów, mówienia czy rozumienia mowy.

Badanie opiera się na zebraniu dokładnego wywiadu od pacjenta, a jeżeli jest taka konieczność również od jego opiekuna, oceny stanu psychicznego, a także wykonaniu szczegółowych testów neuropsychologicznych. Diagnostyka obejmuje do trzech spotkań, z których każde trwa od 60 do 90 minut.

Po zakończeniu diagnostyki specjalista omawia z pacjentem wyniki i udziela informacji na temat dalszego postępowania

Rehabilitacja neuropsychologiczna - usługi - Strefa Spotkań

Rehabilitacja neuropsychologiczna

Rehabilitacja neuropsychologiczna jest formą pomocy osobom zmagającym się z następstwami  chorób mózgu. U jej podstaw leży zjawisko neuroplastyczności, które odpowiada za pamięć i uczenie się.

Ma ona na celu:

  • pomoc choremu w zrozumieniu istoty jego choroby i wynikających z niej trudności;
  • likwidowanie lub minimalizowanie zaburzeń zarówno w zakresie możliwości poznawczych, stanu emocjonalnego, jak i aktywności w życiu codziennym;
  • działania ukierunkowane na poprawę jakości życia.

Rehabilitacja neuropsychologiczna wymaga zaangażowania i wytrwałości ze strony pacjenta. Specjalista pomaga pacjentowi utrzymywać motywację do pracy, a także monitoruje postępy w leczeniu.